Nostalgia by Patricia Autenrieth

Nostalgia

1981, 22.5 x 30"